Zásady ochrany osobných údajov admin 2. mája 2022

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o. , so sídlom Terchová 576
01306, IČO: 53972911, zapísanej vo verejnom registri vedenom na obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 77793/L (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom poskytnutia služieb. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov.

 

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti info@bazenyvazka.sk alebo Prírodné bazény Vážka, s. r. o., Terchová 576, 01306

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ webhostingu

Websupport s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko

IČO: 36 421 928
DIČ: 2021869234
IČ DPH: SK2021869234

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Cookies tohto webu

Cookies tohto webu

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb tretích strán.

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Kategória: Potrebné (2):

 1. Stav súhlasu používateľa cookies pre aktuálnu doménu
 2. Uchováva sa stav relácie používateľa vo všetkých požiadavkách na stránku.

Kategória: Štatistika (3):

 1. Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.
 2. Používa sa služba Google Analytics na hodnotenie rýchlosti požiadaviek.
 3. Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI 

PRÍRODNÉ BAZÉNY VÁŽKA, s. r. o. 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom, ktorým je obchodná spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o., so sídlom Terchová 576, 013 06 Terchová, IČO: 53 972 911, zapísaná u Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 77793/L (ďalej len „zhotoviteľ“) a objednávateľom, predmetom ktorej je zhotovenia diela.

 

Kontaktné údaje zhotoviteľa:

Obchodné meno:           Prírodné bazény Vážka, s. r. o.

Sídlo:                                Terchová 576, 013 06 Terchová

IČO:                                 33 349 860

Registrácia:                    Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 77793/L

DIČ:                                  2121539838

Telefón:                          +421 903 822 336

Email:                              info@bazenyvazka.sk

 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax. č: 041/763 21 39, email: za@soi.sk 

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Objednávateľ: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so zhotoviteľom.

Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a dosiahla plnoletosť.

Zmluvné strany: pokiaľ sa v týchto VOP alebo v zmluve o dielo používa pojem „zmluvné strany“, má sa za to, že sa jedná o objednávateľa a zhotoviteľa

Dielo: dielom sa rozumie najmä zhotovenie: 

a)Kúpacieho jazierka alebo 

b) prírodného bazénu alebo

c) bazénu alebo 

d) iného vodného prvku, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

 

Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o dielo sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o dielo, v ktorej si dohodnú  podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o dielo uprednostnené pred týmito VOP. 

Internetový obchod www.prirodnebazenyvazka.sk je určený výlučne užívateľom starším ako 18 rokov. 

Objednávateľ potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že má viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľa. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré zadal pri vyplnení formulára.

Objednávateľ bude pred odoslaním vyplneného a odoslaného kontaktného formulára vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pokiaľ objednávateľ a zhotoviteľ uzatvoria písomnú zmluvu o dielo, objednávateľ svojim vlastnoručným podpisom na písomnej zmluve o dielo potvrdí, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa. Objednávateľ objednaním diela akceptuje tieto VOP bez výhrad. 

 

2. Uzatvorenie zmluvy o dielo

1. Objednávateľ kontaktuje zhotoviteľa vo forme vyplneného a odoslaného kontaktného formulára na internetovej stránke zhotoviteľa.  Kontaktný formulár nemá charakter objednávky. 

2. Po doručení kontaktného formulára zhotoviteľ bude objednávateľa kontaktovať telefonicky a zašle objednávateľovi formuláre „Základné informácie“ a „Predstavy o bazéne“. Následne po ich doručení zašle zhotoviteľ objednávateľovi architektonickú štúdiu a dohodnú si termín obhliadky na mieste vykonania diela. 

3. Po obhliadke miesta vykonania diela a odsúhlasení architektonickej štúdie zhotoviteľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku týkajúcu sa diela a spolu s návrhom zmluvy o dielo zašle objednávateľovi na odsúhlasenie a pripomienkovanie a po ich odsúhlasení dôjde k podpisu zmluvy o dielo. V prípade, ak k uzavretiu zmluvy o dielo nedôjde, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi paušálny poplatok za obhliadku vykonania diela a architektonickú štúdiu vo výške podľa cenníka zhotoviteľa zverejneného na webovej stránke zhotoviteľa www.prirodnebazenyvazka.sk, avšak v prípade, ak dôjde k uzavretiu platnej zmluvy o dielo, je tento paušálny poplatok zahrnutý v cene diela. 

4.  Predmetom zmluvy o dielo bude záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť za  dielo.  Podpísaná zmluva o dielo má charakter objednávky. 

5. Zmluva o dielo je následne uzavretá na mieste, kde má dôjsť k zhotoveniu diela, a to podpísaním písomnej zmluvy o dielo zhotoviteľom a objednávateľom, prípadne prostredníctvom poštového doručovateľa resp. kuriérom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Zhotoviteľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred uzatvorením zmluvy o dielo objednávateľa ako fyzickú osobu – spotrebiteľa, o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach diela alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovare/diele alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

b) o obchodnom mene a sídle zhotoviteľa informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

c)   o telefónnom čísle zhotoviteľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt objednávateľa so zhotoviteľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

d)   o adrese zhotoviteľa, na ktorej môže objednávateľ uplatniť reklamáciu diela alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

e)   o celkovej cene diela alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu diela alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že objednávateľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

f)   o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g)   o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje dodať dielo alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov objednávateľa informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

h)   o informácii o práve objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

i) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy o dielo informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa; zhotoviteľ zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od zmluvy o dielo v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

j) o informácii, že ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o dielo, bude znášať náklady spojené s vrátením diela zhotoviteľovi podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov zhotoviteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od zmluvy o dielo aj náklady na vrátenie diela, ktoré vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, informoval príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

k)   o prípadnej povinnosti objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil zhotoviteľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

l)    o okolnostiach, za ktorých objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

m)  o poučení o zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

n) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo zhotoviteľom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo zhotoviteľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných objednávateľovi po predaji tovaru/diela alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v  týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

o)   o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa zhotoviteľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže objednávateľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

p)   o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

q)   o minimálnej dĺžke trvania záväzkov objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ak zo zmluvy o dielo vyplýva pre objednávateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

r)   o povinnosti objednávateľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť zhotoviteľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy o dielo vyplýva pre objednávateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

s)   o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

t)   o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých zhotoviteľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

u)   o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa zhotoviteľ zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa,

v)   o úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy o dielo tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa.

7. Ak zhotoviteľ nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa článku 2 bodu 6. písm. e) týchto VOP alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa článku 2 bodu 6. písm. j) týchto VOP, objednávateľ nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť. 

 

3. Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný:

a)   dodať na základe písomne uzatvorenej zmluvy o dielo objednávateľovi dielo v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,

b)   bezodkladne po uzavretí zmluvy o dielo, najneskôr však spolu s dodaním diela poskytnúť objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o dielo na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu, ako potvrdenie slúži aj písomná zmluva o dielo,

c) bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy o dielo. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od objednávateľa za dodané dielo.

3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním určitej časti diela inú osobu (subdodávateľ), podľa vlastného výberu.

4. Zhotoviteľ nie je povinný zabezpečiť akékoľvek povolenia štátnych alebo správnych orgánov týkajúcich sa diela. 

 

4. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný:

a) pravdivo vyplniť kontaktný formulár, uviesť v ňom pravdivé údaje,

b) miesto plnenia – zhotovovania diela riadne a včas pripraviť,

c) zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné povolenia, projekt vyhotovenia, príp. projektovú dokumentáciu a ďalšie potrebné doklady, na základe ktorých dôjde k vyhotoveniu diela zhotoviteľom,

d) pripraviť a sprístupniť zhotoviteľovi priestory objednávateľa  za účelom dodania diela, jeho inštalácie, vykonania preberacích skúšok a odovzdania diela objednávateľovi,

e) zabezpečiť prístup zhotoviteľovi a tretím osobám určených zhotoviteľom do priestorov týkajúcich sa realizácie diela počas výkonu prác,

f) zabezpečiť prípadnú ohlasovaciu povinnosť na príslušnom stavebnom úrade alebo zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie, ktoré je potrebné na realizáciu diela a plniť si ďalšie povinnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

g) na výzvu zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti vrátane všetkých nákladov na dodanie diela,

h) potvrdiť v odovzdávacom a preberacom protokole prevzatie diela svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

i) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie plnenia diela.

2. Internetový obchod www.prirodnebazenyvazka.sk  je určený výlučne užívateľom starším ako 18 rokov, osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov nie sú oprávnené kontaktovať zhotoviteľa prostredníctvom kontaktného formulára.

3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť akékoľvek povolenia štátnych alebo správnych orgánov týkajúcich sa diela, pokiaľ sa na zhotovenie diela vzťahujú, a to na vlastné náklady. 

 

5. Dodacie podmienky

1. Lehota dodania diela je závislá na požiadavkách objednávateľa a kapacite zhotoviteľa. Lehota na dodanie diela bude ustálená v predmetnej zmluve o dielo, ktorá vznikne na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny za dielo.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aj pred uplynutím lehoty na dodanie diela dohodnutej v zmluve o dielo.

4. Objednávateľ je povinný prevziať dielo v mieste, ktoré je zhotoviteľom alebo jeho zástupcom, povereným dodať dielo a objednávateľom dohodnuté v zmluve o dielo alebo iným spôsobom v čase pred odovzdaním diela (ďalej len „Miesto“). Objednávateľ je povinný prevziať dielo v časovom rozsahu, ktoré je zhotoviteľom alebo jeho zástupcom, povereným dodať dielo a objednávateľom dohodnuté v zmluve o dielo alebo iným spôsobom v čase pred dodaním diela (ďalej len „Časový rozsah“).

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním diela, najmä v prípadoch:

  1. vis maior a udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
  2. nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
  3. ak je objednávateľ v omeškaní s plnením jeho povinností podľa zmluvy o dielo,
  4. zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela,
  5. ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.

Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná druhej zmluvnej strane za škody alebo straty spôsobené neplnením jej povinností v dôsledku vis major. To platí iba za predpokladu, že okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť – vis major – neboli spôsobené stranou, ktorá sa ich dovoláva. Za vis major sa považujú situácie vzniknuté bez ovplyvnenia alebo účasti jednej alebo druhej strany, ako vojna, povstanie, štrajky, opatrenia orgánov verejnej správy, prírodné katastrofy, sopečná aktivita, nadnárodná pandémia a pod. ktoré majú priamy vplyv na plnenie predmetu Zmluvy a ktoré zúčastnené strany nemohli resp. nebudú môcť odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Strana postihnutá okolnosťami vis major je povinná o tom informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu. V prípade vzniku dôvodov vis major neplatia zmluvné sankcie. Obidve zúčastnené strany podniknú všetky nevyhnutné kroky pre minimalizáciu vzájomných hroziacich škôd a iných strát. 

 

6. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie (ďalej ako „Oznámenie“). Objednávateľ bez relevantného dôvodu nie je oprávnený meniť termín a miesto odovzdania diela uvedený zhotoviteľom v  oznámení a súčasne je objednávateľ povinný zabezpečiť účasť zodpovednej osoby na určenom mieste a v dohodnutej dobe pri odovzdaní diela a súčasne objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas, aby v termíne uvedenom v písomnom oznámení vstúpil zhotoviteľ a ním určené tretie osoby do miesta odovzdania (miesta plnenia). Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a vykonať všetko pre to, aby dielo prevzal v dohodnutom čase a mieste.

7. V prípade, ak zhotoviteľ dodá dielo na základe Oznámenia objednávateľovi, objednávateľ je povinný prevziať dielo osobne alebo zabezpečiť, aby dielo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie diela a podpísať protokol o odovzdaní diela.  Protokol o odovzdaní diela musí obsahovať najmä:

  1. deň a miesto odovzdania diela
  2. základné údaje o diele,
  3. zoznam odovzdávaných dokladov,
  4. zhodnotenie kvality diela vrátane vymenovania prípadných nedorobkov, vád a určenia spôsobu a primeranej lehoty na ich odstránenie
  5. prehlásenie zmluvných  strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
  6. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho užívaniu. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie diela objednávateľom je povinná predložiť zhotoviteľovi písomné splnomocnenie na prevzatie diela. Zhotoviteľ, alebo jeho zástupca, poverený dodať dielo je oprávnený vyžiadať si od osoby, ktorá prevezme dielo k nahliadnutiu doklad totožnosti. 

8. Ak sa objednávateľ nezúčastní odovzdania a prevzatia diela, nezabezpečí, aby dielo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie diela a podpísanie protokolu o odovzdaní diela, alebo odmietne podpísať preberací protokol bez relevantného dôvodu, považuje sa dielo za prevzaté dňom uvedeným v písomnom oznámení Zhotoviteľa.

9. Objednávateľ je oprávnený a zároveň povinný skontrolovať dielo pri jeho odovzdávaní v prítomnosti zhotoviteľa. V prípade zistenia existencie vady diela alebo v prípade, ak dielo nie je kompletné je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady diela, ktorého správnosť potvrdí zhotoviteľ. 

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorené dodanie diela   zavinené poskytnutím neúplných, alebo nesprávnych údajov zo strany objednávateľa.

11. Pokiaľ objednávateľ v stanovenom termíne neprevezme dielo, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri udržiavaní / uskladnení neprevzatého diela vrátane náhrady škody, ktorá mu vznikne. Zároveň je objednávateľ povinný plniť všetky svoje záväzky podľa zmluvy, ako keby dielo riadne a včas prevzal (napr. záväzok uhradiť cenu diela), taktiež plynie záručná doba.

 

6. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela bude určená odhadom, na základe podkladov a požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom zhotoviteľ zašle cenovú ponuku objednávateľovi, ktorá sa následne stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k dielu. K cene za dielo bez DPH bude fakturovaná DPH v sadzbe podľa platných predpisov.

2. Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela objaví potreba zvýšených nákladov alebo nákladov, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke, má zhotoviteľ nárok na primerané zvýšenie ceny za dielo, o čom upovedomí objednávateľa. 

3. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu za dielo prekročiť o viac ako 20 %, je povinný na to objednávateľa upozorniť a oznámiť mu aktualizovanú cenu za dielo. 

4. Objednávateľ je oprávnený po oznámení aktualizovanej ceny za dielo od zmluvy odstúpiť. Ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny.

5. K zmene ceny za dielo, okrem prípadu uvedeného v ods. 2 a 3 týchto podmienok môže jednostranne dôjsť:

  1. pri zmene zákonnej sadzby DPH,
  2. zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
  3. znížením alebo zvýšením rozsahu prác požadovaných objednávateľom,
  4. zmeny materiálov a postupov odsúhlasených objednávateľom.

6.  V prípade, ak bude objednávateľ požadovať práce nad zmluvne dohodnutý rozsah a prípadné vecné, kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v realizácii predmetu plnenia (napr. obmedzenie, rozšírenie predmetu plnenia, zmena projektu a pod.,) budú tieto považované za tzv. „naviac práce“, ktoré budú špecifikované v písomnom dodatku k zmluve o dielo, podpísanom obidvoma zmluvnými stranami, ktorého predmetom bude predovšetkým cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác“. Pre oceňovanie tzv. „naviac prác“ sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke, pokiaľ tieto nie sú v cenovej ponuke uvedené, tak v cene, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú v písomnom dodatku. 

7. Pokiaľ sa zmluvné strany v zmluve o dielo nedohodnú inak, objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo vo forme:

  1. zálohy,
  1. konečnej faktúry.

8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi jednorazovú zálohu na cenu diela za zhotovenie diela, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť vo fakturovanej výške na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry a to bankovým prevodom na číslo účtu zhotoviteľa uvedeného v príslušnej faktúre, v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

9. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela na základe vykonaných prác a dodávok so zohľadnením zaplatenej zálohy. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená bezodkladne po odovzdaní diela objednávateľovi. Lehota splatnosti konečnej faktúry je do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa zmluvné strany v písomnej zmluve o dielo nedohodnú inak.

10. Faktúry budú objednávateľovi zasielané prednostne vo forme elektronickej faktúry na email, ktorý pre tento účel poskytne objednávateľ, alebo na taký email, ktorý pre tento účel oznámi vopred objednávateľ zhotoviteľovi. Doručovanie písomností sa na účely tejto zmluvy uskutočňuje na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve o dielo. Obe zmluvné strany sa navzájom zaväzujú k bezodkladnému oznamovaniu zmeny adresy sídla resp. bydliska objednávateľa. Zásielka odosielaná prostredníctvom poštovej prepravy sa na účely týchto podmienok považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať, alebo dňom uplynutia úložnej doby na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“. Akákoľvek písomnosť doručovaná prostredníctvom emailu sa považuje za doručenú momentom jej odoslania.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na diele

1. Vlastníkom diela je počas jeho realizácie zhotoviteľ. 

2. Prevzatím diela na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa, a to v prípade, ak je objednávateľ spotrebiteľom. Objednávateľ, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za dielo – uvedené sa považuje za dohodu uzatvorenú medzi zhotoviteľom a objednávateľom podľa § 445 Obchodného zákonníka.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase, keď objednávateľ alebo tretia osoba splnomocnená objednávateľom prevezme dielo od zhotoviteľa alebo od jeho zástupcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď zhotoviteľ umožní objednávateľovi nakladať s dielom a objednávateľ dielo neprevezme.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Ak ide o vadu diela, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady, ak sa vada týka len súčasti diela, požadovať výmenu súčasti diela, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady. Objednávateľ môže rovnako tak požadovať od zhotoviteľa dodanie chýbajúcej časti diela, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady.

3. Ak ide o vadu diela, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohol riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ  právo od zmluvy o dielo odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád diela riadne užívať.

4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.

5. Zhotoviteľ poučil objednávateľa (spotrebiteľa) o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.3. až 8.4. týchto VOP tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a objednávateľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním kontaktného formulára ako aj v čase pred uzatvorením zmluvy o dielo.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle platných predpisov SR a objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť u zhotoviteľa telefonicky na telefónnom čísle +421903822336, písomne na adrese Prírodné bazény Vážka s.r.o., Terchová 576, 013 06 Terchová, alebo prostredníctvom e-mailu info@bazenyvazka.sk.

7. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zhotoviteľa, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Objednávateľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie diela vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím  zmluvy o dielo tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a objednávateľ mal možnosť si v čase pred kontaktovaním zhotoviteľa prostredníctvom kontaktného formuláru a pred uzatvorením zmluvy o dielo prečítať ich a oboznámiť sa s nimi.

8. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na dielo zakúpené, resp. objednané objednávateľom od zhotoviteľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a zhotovené zhotoviteľom.

9. Ak dielo vykazuje vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni zhotoviteľa v súlade s ust. § 18 ods. 2  Zákona tak, že doručí reklamáciu do prevádzkarne zhotoviteľovi a doručí tak zhotoviteľovi prejav vôle objednávateľa uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme kontaktného formulára, ktorý je umiestnený na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa. 

10. Objednávateľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady diela; objednávateľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

11. Reklamačné konanie týkajúce sa diela, ktorý sa dá doručiť zhotoviteľovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a)   doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie zhotoviteľovi,

b)   doručenie iných skutočností (napr. fotodokumentácie) k reklamovanému dielu zhotoviteľovi, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

12. Zhotoviteľ alebo určená osoba vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie diela vo vhodnej forme zvolenej zhotoviteľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady diela a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.3. až 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

13. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť zhotoviteľovi. Na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je zhotoviteľ alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zhotoviteľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu vadnej časti diela alebo má právo na dodanie chýbajúcej časti diela. V prípade neodstrániteľnej vady môže zhotoviteľ poskytnúť bezodplatne rovnocenné náhradné plnenie alebo zľavu z ceny diela.

14. Ak objednávateľ reklamáciu diela uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia  zmluvy o dielo, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže zhotoviteľ od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

15. Ak objednávateľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy o dielo a zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ dať dielo  na odborné posúdenie. Ak objednávateľ dielo dá  na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia diela, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za reklamovanú vadu diela, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia diela záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie diela, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol objednávateľ v dobe uzatvárania zmluvy zhotoviteľom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva o dielo uzatvorená, musel vedieť.

17. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nahradiť vadné dielo za rovnocenné náhradné plnenie  s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

18. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela:

a)   ak objednávateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti zhotoviteľa za vadu diela do konca záručnej doby diela,

b)   ak je vadou diela mechanické poškodenie diela spôsobené objednávateľom,

c)   ak vada diela vznikla používaním diela v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu diela,

d)   ak vada diela vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o dielo,

e)   ak vada diela vznikla poškodením diela nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania diela,

f)     ak vada diela vznikla poškodením diela neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g)   ak vada diela vznikla poškodením diela náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h)   ak vada diela vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i)    ak vada diela vznikla zásahom do diela k tomu neoprávnenej osoby,

j)    ak ide o zjavnú vadu, ktorú objednávateľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri odovzdaní diela, a ktorú bezodkladne neoznámil zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.9. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak objednávateľ preukáže, že reklamované vady malo dielo už v čase jeho prevzatia objednávateľom.

19.Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)   odovzdaním opraveného diela,

b)   výmenou súčasti diela,

c)   dodaním chýbajúcej časti diela,

d)   vrátením kúpnej ceny diela,

e)   vyplatením primeranej zľavy z ceny diela,

f)    písomnou výzvou na prevzatie zhotoviteľom určeného náhradného rovnocenného plnenia,

g)   odôvodneným zamietnutím reklamácie diela.

20. Zhotoviteľ je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie objednávateľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, mailom, prípadne prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude zhotoviteľ informovať objednávateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

21. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela, na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. 

22. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ nemohol používať dielo z dôvodu záručnej opravy diela.

23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia objednávateľa podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a)   zhotoviteľ zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)   zhotoviteľ za vadné dielo poskytne  rovnocenné náhradné plnenie 

24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a zhotoviteľ neurčí bezodkladne podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, zhotoviteľ reklamáciu vybaví odstránením vady.

25. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohlo byť dielo riadne užívané ako bez vady, zhotoviteľ vybaví v závislosti od rozhodnutia objednávateľa podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a)   výmenou súčasti diela za inú funkčnú súčasť diela  rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)   v prípade, že nemôže zhotoviteľ vykonať výmenu súčasti diela   za inú, či dodať chýbajúcu časť diela, ani neprichádza do úvahy rovnocenné náhradné plnenie či zľava z ceny diela, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za dielo.

26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie diela podľa bodu 8.12. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

27. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

29. Oprávnenie objednávateľa na uplatnenie reklamácie vady diela je po tom, ako využil svoje právo a požiadal zhotoviteľa o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

30. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

31. Ak objednávateľ neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že dielo bolo dodané riadne a včas.

32. V prípade, ak objednávateľ nie je spotrebiteľom, spravujú sa vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle Obchodného zákonníka, pričom uplatňovanie vád objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom bude prebiehať v režime Obchodného zákonníka, konkrétne § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

33. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu. Ak zhotoviteľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so zhotoviteľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

35. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

1. V prípade, ak je objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že zhotoviteľ bude v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo, ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude objednávateľ na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a zhotoviteľ ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách objednávateľa pri plnení zmluvy o dielo, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia objednávateľa alebo iní zástupcovia objednávateľa (aj v prípade ak je objednávateľom právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa objednávateľ v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy, ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ) (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o dielo, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so zmluvou o dielo. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb objednávateľa v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo zmluvy o dielo. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy, ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ) (taktiež ako „osobné údaje“) aj na účely marketingu (zasielanie ponúk, marketingových správ, informácií o zľavách a pod.), to však len na základe osobitného a dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy o dielo a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa.

4. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

6. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy o dielo. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu o dielo. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

8. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení zmluvy o dielo, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy o dielo, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy o dielo, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa).

9. V prípade, ak bude prevádzkovateľ  zasielať určitú časť diela a využívať tak služby prepravných spoločností, pričom im osobné údaje dotknutej osoby (meno, adresa, telefónny kontakt) poskytuje vždy jednorazovo za účelom vybavenia konkrétnej požiadavky. Využívané prepravné spoločnosti:

  1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
  2. Slovak Parcel Service S.R.O., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217, IČ DPH SK2020351993,
  3. Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK2020452687.

10. Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

11. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 19. tohto článku,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

17. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 19. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 

  1. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  2. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

20. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

23. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

24. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 23. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

25. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

26. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

27. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

28. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

29. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

30. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

31. Objednávateľ uzatvorením zmluvy o dielo potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a objednávateľ voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

10. Odstúpenie od zmluvy o dielo

1. Ak zhotoviteľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa,  ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať dielo objednávateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená  v zmluve o dielo, zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a zároveň je povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú zálohu za dielo dohodnutú v zmluve o dielo v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený objednávateľom.

 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, ak je zhotoviteľ výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa v omeškaní so zhotovením diela o viac ako 30 dní a nie je predpoklad, že by dielo bolo zhotovené do ďalších 30 dní.

 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

a)je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela, resp. jej časti, a k jej úhrade resp. jej časti nedôjde ani v náhradnej 10 (desať) dňovej lehote na jej zaplatenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, spôsobom uvedeným vo výzve

b)na objednávateľa alebo jedného z manželov objednávateľa bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo osobný bankrot alebo návrh na začatie reštrukturalizačného konania.

4. Od zmluvy o dielo je možné odstúpiť aj na základe písomnej dohody.

5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak bude zhotoviteľ výlučne len z dôvodov na jeho strane v omeškaní so zhotovením diela o viac ako 30 dní a nie je reálny predpoklad, že by dielo bolo zhotovené do ďalších 30 dní.

6. Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. 

7. Odstúpenie od zmluvy o dielo podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu objednávateľa, dátum uzavretia zmluvy o dielo, presnú špecifikáciu diela, spôsob, akým má zhotoviteľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu objednávateľa.

8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa zo zmluvy o dielo. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nárokov, ktoré zhotoviteľovi vznikli podľa zmluvy o dielo alebo zo zákona aj v prípade ak tieto nároky vznikli z porušenia zmluvy, ktoré bolo základom pre odstúpenie od zmluvy.

10. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva od počiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko, čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust. § 560 Občianskeho zákonníka. 

11. Objednávateľ ako spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie diela zhotoviteľovi alebo osobe poverenej zhotoviteľom na prevzatie diela. 

12. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy a odovzdá zhotoviteľovi dielo, ktoré je používané, poškodené alebo neúplné, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi:

a)   hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota diela 

b) náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi v súvislosti s opravou diela a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis diela.

13. Objednávateľ ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie prírodného alebo kúpacieho bazéna alebo jazierka, nakoľko tieto sú zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, sú vyrobené na mieru a  určené osobitne pre jedného spotrebiteľa ( ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku).

14. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

11. Spôsob použitia diela a rozsah licencie

1.  Ak budú v rámci zhotovovania diela uskutočnené plnenia, obsahujúce nehmotné právne statky, zostáva tým osobné autorské právo zhotoviteľa alebo príslušnej tretej osoby nedotknuté. 

2.  Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu, doba udelenia licencie je ohraničená dobou trvania majetkových práv autora k dielu (alebo na dobu odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo až do ukončenia realizácie diela).

 

3. Zhotoviteľ prostredníctvom zmluvy o dielo udelí   objednávateľovi súhlas na použitie diela za podmienok ustanovených zmluvou o dielo a objednávateľ prostredníctvom zmluvy o dielo udelenú licenciu príjme a zaviaže sa dielo používať v rozsahu udelenej Licencie. 

 

4.  Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať obchodné meno zhotoviteľa ako autora diela, resp. označovať zhotoviteľa na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa spôsobu použitia diela na verejnosti.

 

5.  Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena autora a dobrej povesti zhotoviteľa.

 

12. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade, že objednávateľ miesto zhotovovania diela riadne a včas nepripraví v súlade so zmluvou o dielo, alebo neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou akejkoľvek faktúry, má zhotoviteľ nárok zaplatenie zákonného úroku z omeškania.

13. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu. 

 

14. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je zmluva o dielo uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme elektronických e-mailových správ.

3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.januára 2023.