Kódex správania admin 19. septembra 2022

Kódex správania obchodnej spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o.

(ďalej ako „kódex“)

(Spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o. ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“ alebo „spoločnosť“)

1. Účel a charakteristika kódexu
1. Tento kódex stanovuje zásady správania sa spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o. a predstavuje súhrn
etických princípov, noriem ako aj požiadaviek základného kódexu spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o.. Jeho
prijatím spoločnosť zaradila etiku do systému firemnej kultúry a riadenia. Etickým kódexom spoločnosť zaväzuje
každého zamestnanca, resp. poverenú osobu nielen odbornosťou, ale aj dodržiavaním princípov podnikateľskej
etiky a prijatím morálnej zodpovednosti za svoje konanie. Jeho cieľom je zvýšiť morálny štandard správania sa
zamestnancov, resp. všetkých osôb, ktoré participujú na zhotovovaní diela a podporiť etický rozvoj spoločnosti.
Kódex je štruktúrovaný tak, aby obsahoval najdôležitejšie etické pravidlá a spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r.
o. je povinná konať v súlade s týmto kódexom a zachovávať vysoký morálny štandard.


2. Spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o. ako zhotoviteľ je povinná vykonávať svoju činnosť, resp. predmet
podnikania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami, pri
zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad obchodnej etiky.


2. Vzťahy s objednávateľmi
1. Spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o. sa zaväzuje neposkytovať informácie o objednávateľoch
uzatvárajúcich predmetnú zmluvu o dielo. Tieto informácie sú považované za dôverné a vo vzťahu k nim sa
spoločnosť zaväzuje k mlčanlivosti.


2. Čestný a korektný prístup vo vzťahu k druhej zmluvnej strane je predpokladom zodpovedných a pevných
obchodných vzťahov. V komunikácií s objednávateľmi sú neprípustné nejasné, klamlivé informácie, ktoré môžu
znamenať stratu ich dôvery, ako aj poškodenie mena spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o.


3. Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o. uplatňuje čestný, korektný a
zodpovedný prístup voči objednávateľom, pričom uspokojovanie ich potrieb a záujmov považuje za predpoklad
úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Vzťahy s objednávateľmi zakladá na diskrétnosti, zdvorilosti, bez
akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie. Spoločnosť používa iba legitímne obchodné metódy a informácie od
objednávateľov považuje za dôverné. Spoločnosť prírodné bazény Vážka, s. r. o. dodržiava dohodnuté obchodné
podmienky. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté podmienky, čo
najrýchlejšie iniciuje rokovanie s objednávateľom s cieľom hľadať alternatívne riešenie. Zhotoviteľ a ním poverené
osoby sú povinní poskytovať včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o produktoch
a službách spoločnosti. Nedopúšťajú sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných
vystúpeniach.


4. Vzťahy s objednávateľmi sú založené na vopred dohodnutých zmluvných podmienkach a pravidlách.


5. Spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o. je povinná zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by mohli byť zo
strany tretích osôb považované za neetické a v rozpore s dobrými mravmi, obchodnými zvyklosťami a všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Zabezpečenie súladu so zákonmi a dodržiavanie príslušných legislatívnych noriem
sú prioritou spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o.


6. Spoločnosť sa zaväzuje že pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dodržiava platné zákony a predpisy týkajúce
sa ochrany životného prostredia. Okrem toho sa snaží minimalizovať možné škodlivé vplyvy jej činnosti na životné
prostredie.


7. Konzumácia alkoholu, používanie drog alebo iných omamných látok sú na všetkých miestach, kde dochádza
k vykonávaniu diela, ako aj v priestoroch spoločnosti Prírodné bazény Vážka, s. r. o. je prísne zakázané. Zároveň
nie je akceptovateľný výkon diela pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok. Rovnako tak nie je
prípustné nabádať iných užívať tieto látky počas pracovnej doby.


8. Spoločnosť Prírodné bazény Vážka, s. r. o. rešpektuje a chráni osobné údaje všetkých osôb, ktorých údaje má k
dispozícii. Osobné údaje sú získavané výlučne so súhlasom dotknutej osoby, na vymedzený alebo ustanovený účel
a spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania v zmysle vnútorných postupov a
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.